search

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/11/2017။ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ – “ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈ ပဵၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ တႃႇယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈယိူင်းမၢႆပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်လႆႈၼၼ်ႉ လွင်ႈဢၼ်မီးၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈၸွႆႈႁႂ်ႈၸဵဝ်းထိုင်ယိူင်းမၢႆလႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ” သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Xin Hua ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 01 copy
 
တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈပူးတီးတွင်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ထပ်းၵၼ်သွင်ဝၼ်း၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Helicopter ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းၸွႆႈၼႆ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈ။ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ AA တႄႇပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 02 copy
 
တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ-ဢိၼ်ႇတယ တႄႇၵၢၼ်ၽိုၵ်းသွၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းသွၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢိၼ်ႇတိယ ႁူမ်ႈၵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း Umroi ဢၼ်မီး ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းလူင် Shillong လႄႈ ၸႄႈမိူင်း Meghalaya မွၵ်ႈ 15-လၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတိယ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 21/11/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢမ်းၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:25)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =  41.4439  ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =    1,358.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  204.710  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
IDM 6 crack copy
 
Internet Download Manager 6.25 Build 3 ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢဝ်လွင်ႈၶွမ်းသေ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပဵၼ် Internet Download Manager 6.25 Build 3 ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
6 copy
 
လၢႆးၸၼ်ဢဝ် Video တီႈၼႂ်း Facebook ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉ apk

လၢႆးဢဝ်ၽူင်းႁဝ်းသေ ၸၼ်Video တီႈၼႂ်း Facebook ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉ apk သင်သေ ၸၼ်ဢဝ်းလူင်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလဵပ်ႈ

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2112 ၼီႈ ယွၼ်း သူးႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးယူႇလီၵတ်းယဵၼ်။

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတဢၢင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ တဢၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတဢၢင်း ၼႂ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၵ်ႉၼၢႆထိုင်ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇ 2112 ၼီႈ။

ပၢႆႉၸိုဝ်ႈ မိူင်းၼၢင်း ၸေႊဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတွၼ်ႈၵၢင် (ပၵ်းတီႈၶူဝ်လမ်) ၸီႉသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈပူတ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image