search

ၶၢဝ်ႇ မႂ်ႇ

 

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈထွၼ်တပ်ႉ SSPP/SSA ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းသူႈ-မိူင်းၼွင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 2 မိူင်းၼွင် ၊ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇမိူင်းသူႇ သင်ႇၸူးငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA ႁႂ်ႈထွၼ်တပ်ႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး မိူင်းသူႈ – မိူင်းၼွင် ဢွၵ်ႇပၼ်။
ဝၼ်းတီႈ 21/10/2017 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမိူင်းသူႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2017 သမ်ႉ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမိူင်းၼွင် ၵပ်းၾူၼ်းတေႃႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး၊ တူၵ်ႇ လၢတ်ႈလွင်ႈ တေႁဵတ်းတၢင်း ဝၢၼ်ႈလွႆ – လွႆၼၢႆး၊ တူၵ်ႇထၢမ်ႈလွင်ႈတပ်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် – မိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
Mu
 
ၽူႈမီးၸၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၵိုၵ်းတင်းယႃႈမႃႉၵႃႈၶၼ် ႁႃႈပၢၵ်ႇသႅၼ်ပၢႆ တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ သွၵ်ႈႁၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ယႃႈမႃႉ 1-မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ မႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ႁႃႈပၢၵ်ႇသႅၼ်ပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်သၢၵ်ႈသေႇၽိတ်းပၵ်းပိူင်တင်းၼမ် ဢၼ်ဢၢင်ႈတေႃႉၶဝ်ႈဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၽင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
SNL S
 
ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ မူႇၸေႊ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶွပ်ႈတဵမ် 29 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်

ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶွပ်ႈတဵမ် 29 ပီ တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တင်းတီႈဝဵင်း လူင်တူၼ်ႈတီး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ဝႃႈၼႆ။တေထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/10/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် Shan Nationalities League For Democracy (SNLD)

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 24/10/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ၶၢဝ်းယၢမ်း (07:15)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 40.8847  ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1,355.59 ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 204.068  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
WA S
 
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Re-Loader သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၶွမ်း Activate Windows (For Windows 10)

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းတၢင်ႇဝိၼ်းတူဝ်းမႂ်ႇယဝ်ႉၼႆ သင်ဝႃႈဢမ်ႇသႂ်ႇkey မၼ်းၼႆတူဝ်လိၵ်ႈတေဢွၵ်ႇမႃး တီႈၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Re-Loader Latest Version တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ၊

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
H S
 
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Huawei Theme Manager သေ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei

Huawei Theme Manager ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈသူင်ႇၽွၼ်ႉၸူးၽူႈၶူင်သၢင်ႈမၼ်းသေလႆႈသႂ်ႇမႃးပၼ်ၽွၼ်ႉတႆး တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ၊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈတေႉတေႉလၢႆးသႂ်ႇမၼ်းတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Playstore သေ တႅမ်ႈႁႃဝႃႈ

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ၸိူဝ်းယၢမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီးပျႄးလိတ်ႉသ် ၸၼ်ႉႁႃႈလၢဝ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ဢူးတေႇၸ ပိူင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၾၢႆးႁုပ်ႇမႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းလင်

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ (ပီ 2017) ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈထူပ်းၺႃး ယွၼ်ႉ ၽေးသၽႃႇဝသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ မီး 41 ၵေႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၼိူဝ်ၵႄး ၼမ်ႉၶွင်ဢၼ်လႆလတ်းဝူင်ႈၵၢင်မိူင်းလၢဝ်း၊ ထႆး၊ မၢၼ်ႈလႄႈ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 36 ပီ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဝႃႈပဵၼ်ငိုၼ်းပွမ်ၼႆသေ

Style Selector

Layout Style

Background Image